• ارزان شده
برهه­ هایی از زندگی برخی افراد حاضر در حادثه عاشورا
تعداد

آینه "مجموعه داستان های عاشورایی"

نویسنده: جمعی از نویسندگان

 هشت داستان عاشورایی از هفت نویسنده منتخب کشور

قیــام امــام حســین(ع) و حادثــه کربــا در میــان وقایــع تاریــخ اسـلـام از اهمیتــی متمایــز برخــوردار اســت و نقطــه عطفــی بی ماننــد محســوب می‌شــود. بســترهای تاریخــی ایــن قیــام، حــوادث روز عاشــورا و وقایــع پــس از آن هنــوز ابعــاد ناگفتــه و ناشـناخته‌ی بسـیاری دارد کـه در لحظـه لحظـه‌ی آن آموزه‌هـا و تجربیـات ارزشـمندی نهفتـه اسـت. از ایـن رو یکـی از دغدغه‌هـای جـدی مـا یافتـن و پرداختـن ایـن نـکات آموزنـده و ارائـه آنهـا در قالـب آثـار هنـری فاخـر اسـت.

کتـاب «آینـه»دربرگیرنـده‌ی هشـت داسـتان کوتـاه اسـت کـه در هـر کـدام، یـک شـخصیت تاریخـی در مواجهـه بـا قیـام امـام حسـین(ع) معرفـی شـده اسـت. اسـاس ماجــرا در هــر داســتان- کــه برگرفتــه از روایــات معتبــر تاریخی‌ســت- در پــی آن اسـت نشـان دهـد تصمیـم هـر یـک از ایـن شـخصیتها در مواجـه بـا قیـام امـام حســین(ع) منفــرد و منقطــع از گذشته‌شــان نیســت و ریشــه‌های انتخــاب هــر یــک را بایـد در گذشـته‌اش جسـتجو نمـود. 

22٬500 ‎تومان 10%
قیمت قبلی ما 25٬000 ‎تومان
بدون مالیات محصول موجود است و میتوانید سفارش دهید
شما میتونید سفارش بدید: مقدار این محصول

عاشـورا معرکـه‌ی آزمایـش بـزرگ الهی‌ اسـت و تنهـا کسـانی از ایـن امتحـان سـربلند عبـور می‌کننـد کـه پیـش از آن خـود را بـرای چنیـن روزی آمـاده کـرده باشـند. برخـی بـا بصیـرت، مشـتاقانه بـه سـوی کاروان امـام(ع) می‌شـتابند. برخـی دیگـر می‌داننــد ســعادت ابــدی در گــرو یــاری فرزنــد پیامبــر(ص) اســت، امــا تردیدهــا و تعلقــات، مانــع همراهــی آنهاســت. برخــی دیگــر می‌داننــد حــق در کــدام ســوی ماجـرا آرمیـده اسـت؛ امـا جـرأت یـاری حقـی را کـه ظاهـراً پیـروز نخواهـد شـد ندارند و از مواجهــه بــا امــام حســین(ع) فــرار می‌کننــد تــا بهانــه‌ای داشــته باشــند. برخــی دیگـر نیـز می‌داننـد نبایـد دستشـان بـه خـون فرزنـد رسـول خـدا(ص) آلـوده شـود؛ امـا تقدیـر، ایشـان را در سـپاه عمـر سـعد بـه دام می‌کشـد!
صدای باد صحرایی در گوشم پیچیده و نیز مویه‌ی زنان بادیه‌نشین. زنهــا، سیاهپوشــند و دسته‌دســته می‌چرخنــد و بــر صورت‌هــای خــود می‌زننــد و مرثیــه می‌خواننــد. ایـن، آییـن سـوگواری روزی اسـت کـه پیشـگویان، خبـرش را از سـالها پیـش دادهانـد. روزی‌کـه دو خورشـید در آسـمان طلـوع می‌کنـد. روزی‌کـه انســانی کامــل به‌همــراه یــاوران، ورق تــازهای بــر کتــاب انســانیت می‌افزایــد.

ای مرکـب، مـرا هرچـه زودتـر بـه منزلـگاه برسـان. بـه مالقـات با مـردی کـه آقایـی و بزرگـی در ذات و نـژاد اوسـت.

چــرا این‌همــه آهســته مــی‌روی؟ گویــی تــو امــروز بــا قلــب تپنــده‌ی مــن همــراه نیســتی! گویــی نمی‌بینــی حلقه‌هــای گردنــده‌ی زنهــا را و نوحــه‌ای کــه شــوری دیگــر دارد...

جمعی از نویسندگان

ویژگی‌ها

موضوع
محرم و اربعین
نویسنده
مجموعه نویسندگان
نوع جلد
نرم
قطع
رقعی
تعداد صفحات
125
سال انتشار
1394
نوبت چاپ جاری
دوم
وزن
188
تاریخ بروز رسانی اطلاعات
1399/5/23
ناشر
شهید کاظمی

6 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: